ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1661 ถึง 1680 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา The Application of the Modified Balanced Scorecard Advanced Hierarchy Process Extended to the Economy, Upscale, and Luxury Hotels’ Websites สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคเป็นตัวแปรส่งผ่าน สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Student Satisfaction with Hybrid and Face-to-Face Teaching Approaches in an English Course การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.กรัณย์พล ทองเกตุ BU Freshmen Students’ Attitude towards the Use of English Language as a Communicative Approach In Classrooms การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นภาพร ศรีจรรยาชน Self-Revision Method of EFL Writers การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณัฏฐนุช มั่นสาคร Schema as a Springboard for Reading Competency: Activating Schema via Self-generated Questions การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วิสุทธิ์ ศรีจันทร์ประเสริฐ Metacognitive Reading Strategies to Improve Reading Comprehension and Performance การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สมจิต บุราคร Comparative Interpretation of Paragraph 2 of Section 68 of the Thai 2007 Constitution: Linguistic Approach มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.โทนี่ เพจ Friedrich Halm and the Demon of Sex: An Examination of Halm’s Early Novelle, Ein Abend Zu L. สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.ดร.อาลี ราฮิมี Towards a More Efficient EFL Reading Comprehension Classroom Environment: The Role of Content and Critical Reading การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.พวงเพชร โทณะวณิก Treating Social Phobia in Children through Group Therapy การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.ดร.อาลี ราฮิมี Learning Transfer in English for General Academic Purposes Writing การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Improving Students’ Summary Writing Ability through Collaboration: A Comparison between Online WIKI Group and Conventional Face-to-Face Group การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Peer Feedback on Facebook: The Use of Social Networking Websites to Develop Writing Ability of Undergraduate Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรประภัทร สุวรรณธาราทิพย์ รศ.เสาวภา วิชาดี The Effects of Collaborative Writing Activity Using Google Docs on Students’ Writing Abilities การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ Peer Feedback through Blogs: An Effective Tool for Improving Students’ Writing Abilities การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิวัฒน์ อรวิวัฒนกุล Crossword Puzzles as a Learning Tool for Vocabulary Development การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นภาพรศรีจรรยาชน The Use of Internet of EFL Learners การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกหิตานนท์ Promoting University Students’ Critical Thinking Skills through Peer Feedback Activity in an Online Discussion Forum การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Factors Related to Students’ Performance of Hybrid Learning in an English Language Class การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]