ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1641 ถึง 1660 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ สร้างเสน่ห์ สร้างคุณค่าให้แบรนด์เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์กับพลังการบอกต่อ (Online Influencer and the Power of Word-of-Mouth) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา กิจกรรมการเรียนด้วยเว็บเควสท์กับทักษะการคิดขั้นสูง ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา ภาพยนตร์ไทยกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตร์ไทย นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคเป็นตัวแปรส่งผ่าน สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ฝ้ายคำ ถิรพร Strategic Partnership Towards Inclusive Growth: The Role of Sino-Thai Supply Chains บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ศิวศักดิ์ ปานสุขุม Evaluating Cultural Heritage Attraction in the Southeastern United States through the Lens of Youth Travel สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ อัตมโนทัศน์ การคิดเชิงบวก และสุขภาวะทางจิต: การศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอล สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward G. L. Carter A.Leonard Barnett Tourism Sustainability and the High-End Traveler: Is The High-End Traveler Positive for Sustainability? สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward G. L. Carter A.Leonard Barnett The Hospitality Industry and Culture: Researching the Influence of Culture on Interactions in Hotels in Thailand สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward G. L. Carter A.Leonard Barnett A Critique of the Discerning Traveler: Tourism, Sustainability and the Discerning Traveler สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward G. L. Carter A.Leonard Barnett Tourism and Hospitality Management and Intercultural Competence: Investigating the Conceptual Linkages and Interactions between Management, Communication and Culture in the Industry สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward G. L. Carter A.Leonard Barnett Knowledge Management and Cultural Knowledge in Hospitality and Tourism: Investigating the Conceptual Linkages and Interactions between Knowledge Management and Culture สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ Determination of a Minimum Sample Size for Film-Induced Tourism Research สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ The Effect of Watching Korean Drama Series on Travel Motivation to Visit Filmed Location and Destination Attractiveness สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ Effect of Watching Korean Drama Series on Tourist Decision สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย Socially Responsible Customers and the Evaluation of Service Quality บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร บทเรียนจากการรณรงค์การทำสวนครัวของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใน พ.ศ.2481-2487 : แนวทางการนำมาใช้ในปัจจุบัน มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานแผนกบริการส่วนหน้าตามทัศนะของผู้ปฏิบัติงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.บรรพต ชมงาม Message Framing and Message Orientation in Energy Conservation ADS: Relative Effect on Asian Audiences มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]