ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1621 ถึง 1640 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.สุภา พนัสบดี รายการสุขภาพทางโทรทัศน์กับความเครียดของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร / Health Care Television Program and Stress of People in Bangkok นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ การจัดการผังละครโทรทัศน์ของไทย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ Self -persentation of Thai women on the Dating websites for seeking foreigner guys นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล Socio-Cultural Influence on the Creation of a cultural Production : The Case Study of The Asean Perspective of Bangkok Documentary สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา The Korean Wave in Thai Society: The Popularity of Korean Television Dramas and Its Effects on the Lives of Thai Women สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม เรื่องเล่าจากเรื่องเหล้า: การวิเคราะห์โครงสร้างเรื่องเล่าในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.รัตนสุดา ปุณณหิตานนท์ Message Franing and Message Orientation in Energy Conservation Ads : Relative Effect on Asian Audiences . นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.วิมวิริยา ลิ่มกังวาฬมงคล เรื่อง Tweet, Retweets for Oreo Touchdown นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ เรื่อง ปัจจัยหลักของเครื่องมือสื่อสารตราสินค้าต่างๆที่มีผลกระทบต่อระดับการตระหนักรู้ในเครื่องดื่มน้ำอัดลมสีดำกรณีศึกษา: ผู้บริโภคเครื่องดื่มน้ำอัดลมสีดำที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (Core Factors of Brand Communication Tools Effect to Black Carbonate Drinking Brand Awareness Level, Case Study: Black Carbonate Drinking Consumers who live in Bangkok Cosmopolitan) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา Management of Importation of Foreign Films in Thailand นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ A. Sean Henry San Buenaventura Online Debate on Calls for Independence: A Look at the Nature of Arguments for and Against an Independent Scotland นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา ภาพลักษณ์นักการเมือง นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา กลยุทธ์การจัดการการตลาดกิจกรรม นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ กรณีศึกษาเรื่องบาปบุญที่สะท้อนผ่านละครไทย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ บทบรรณาธิการตัวแทนเสียงของหนังสือพิมพ์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปริณดา เริงศักดิ์ การเปิดเผยตนเองกับการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ค นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.สุภา พนัสบดี สปอตวิทยุเพื่อการรณรงค์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา สถานีวิทยุ SEED97.5 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ สร้างเสน่ห์ สร้างคุณค่าให้แบรนด์เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์กับพลังการบอกต่อ (Online Influencer and the Power of Word-of-Mouth) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]