ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1601 ถึง 1620 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 เศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา Climate Change and Malaria in South East Asia: Panel Data Analysis เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา The Relationship between Population Structure and Health Expenditure: Evidence from เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น การคอรัปชั้นและความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในสังคม: การพิจารณาระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ทุนมนุษย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในครอบครัวสูงวัยในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ประชาคมอาเซียน: การรวมกลุ่มทางการเงินของภูมิภาค เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ เปรียบเทียบวิกฤตเศรษฐกิจ: เอเชีย สหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรป เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ตราสารอนุพันธ์: การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจส่งออกและนำเข้าสินค้า เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.สุวรรณี ลัคนวณิช Personal Relationship, Living Behaviors, and Academic Achievement of University Students in the Private Residence, Rangsit Area, Pathumthani) ศึกษาศาสตร์ การศึกษาทั่วไป View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่น และความสำเร็จของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในทัศนะของผู้บริโภคสื่อ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.สาริกา ค้าสุวรรณ Generating Community’s Opinions to Solve Poverty and Educational Inequality for Sustainable Development: A Case Study of Surao-Bandon Ghetto in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา ความพึงพอใจที่มีต่อการนำภาพยนตร์มาประยุกต์ในการเรียนการสอนวิชาการเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา การเรียนการสอน View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค Benefits and Factors Predicting Benefits from Information on Social Media Network among Audiences in Bangkok นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชา Direction of Politics News Presentation on Thai Newspanpers Front Pages นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ บทบาทเชิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการรายงานข่าวสารหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปริณดา เริงศักดิ์ ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการรายงานข่าวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ Asst. Prof. Dr. Chalisa Magpanthong Blog in Thailand and Malaysia: contrasting contexts,contrasting content. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรณธร ปัญญโสภณ กระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านสื่อละครเวทีเพื่อพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน (The Process of the Experiential Learning Activities through Stage Play Media for Developing Students’ Morals) การศึกษา การเรียนการสอน View
2556 นิเทศศาสตร์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ Critical assessment of mode of adaptation in the case study of the script in a adaptation of Tao San Pom story in a contemporary context นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.รับขวัญ ธรรมบุษดี Urban Cultures that Affect Performance Identity of PDRC Protestors in Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]