ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 161 ถึง 180 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชามญชุ์ อดุลวิทย์ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ชัยพัฒน์สหัสกุล ตลาดการเงินไทยเมื่อเทียบกับตลาดการเงินโลก บริหารธุรกิจและการจัดการ การเงิน View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Flowing and Sharing of Knowledge as a Learning Method in the Google Generation สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Online Information Resources: Thai Students’ Research in the Digital Culture สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Continuity of Home and Change of House: Impacts of re-housing on informal dwellers in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Professionals-People Collaborative Housings as Vernacular Design: Discussion of housing design process in Bangkok’s informal settlements สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น EMVIZ: the poetics of movement quality visualization. ศิลปะ งานเขียน View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.กัณฐกร อู่อ้น การจัดการธุรกิจงานออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (The Interior Design Approach to Create Competitive Advantage) ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์ การควบคุมกิจกรรม การเลือกใช้และพลังงานที่ใช้ในหัวข้อ การทดลองการจำลองสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (Exercised control, lighting choices, and Energy use : An Office Simulation Experiment) ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร We Speak Louder than Before: A Reflection on Participatory Housing Design in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Housing development and vulnerability reduction in informal railway settlements in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร We are not squatter anymore: An image reconstruction and capital conversion of informal settlements in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Question-Answering Approadch to 3D Information Retrieval System ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Google and Its Power in Shaping Human Knowledge สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Higher Education in Thailand and its Influential Context for Thai Tertiary Students ศึกษาศาสตร์ การศึกษาทั่วไป View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.พรรณี วิรุณานนท์ คิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการออกแบบในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบไม่พึ่งพาคอมพิวเตอร์ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Indebtedness of Working-Age Population Aged 55 – 59 Years Old in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Labor Productivity and Economic Prospects in an Aging Society: Empirical Evidences from Thailand and Singapore เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Labor Productivity, Education and Their Linkage: An Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]