ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1581 ถึง 1600 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ สื่อสังคมออนไลน์กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นได้อย่างไรHOW SOCIAL MEDIA HAS BEEN CHANGING THE TRADITIONAL FASHION INDUSTRY สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร ดร.อันธิกา สวัสดิศรี การจัดการน้ำท่วมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนรายได้น้อย  สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร ดร.อันธิกา สวัสดิศรี An Analytical Framework for Housing Development: an impact on quality of life in later life สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร & อ.วิรัตน์ รัตตากร บทบาทของสถาบันการศึกษาและชุมชนในการมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม:กรณีศึกษาชุมชนมอญวัดศาลาแดงเหนือ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา In Control by being Controlled: An Online Information Seeking Experience for Self-Directed Learning ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสำนักงานบริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด จังหวัดนระยอง ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ศิริวรรณ รุจิพงษ์ Physical Environment Determinants Affecting Security Concern and Housing Preferences of High- Rise residents in Urban Context: Case study Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ธนธร กิตติกานต์ อุทุมพรคีรีและความเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมสุโขทัย สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Educational Attainment and Its Contribution to Labor Productivity Growth in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Causal Relationship among Wealth, Health and Fertility in Thailand เศรษฐศาสตร์ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Economic Preparation for Retirement of Population Aged 50 – 59 Years Old in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ เปรียบเทียบความสอดคล้องของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค: อาเซียน-ญี่ปุ่น เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาวของตลาดทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน-5 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา The Development of Employee Engagement Model of Employees Working in Japanese Company in Thailand เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น The Evaluation of the Sustainable Human Development: A Cross-Country Analysis Employing Slack-Based DEA เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความมั่งคั่ง ภาวะสุขภาพและภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา The Export Growth and Revealed Comparative Advantage of Thailand to India’s Jewelry Sector. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2556 เศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา The Assessment of Household’s Preferences for Recycling Efforts: The Willingness to Pay Approach เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]