ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1561 ถึง 1580 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล Students Facebook Usage and Academic Achievement: A Case Study of Private University in Thailand การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์ Design Reusability and Adaptability for Concurrent Software คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ การศึกษาข้ามวัฒนธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์และทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ A Logistic Regression Analysis of Factors Affecting Self-Immunity Behavior under the Philosophy of Sufficiency Economy among the Undergraduate Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ชุลี โชติกประคัลภ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติวิชาแคลคูลัส 1: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ชุลี โชติกประคัลภ์ ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือ และความวิตกกังวลในการเรียนวิชา แคลคูลัส 1 ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ การเฝ้าติดตามและประเมินพฤติกรรมการเสพติดอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจแบบผสมผสานของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ดร.ประภาศรี พรหมประกาย การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.อังคณา สุวรรณจตุพร การพัฒนาระบบ BOTs เพื่อใช้สำหรับการแข่งขันเกมต่อสู้ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้งานระบบการเรียนผ่านเว็บ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สรพรรค ภักดีศรี โครงการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ผ่านเว็บของผู้เรียน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับการใช้เฟซบุ๊ก สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผลจากครูสอนศิษย์ด้วยจิตเมตตา สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เขมมิกา ธีรพงษ์ Social capital andgraphic design culture in Thailand ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ปิยลักษณ์ เบญจดล Parasol: Visual Trope of Protection, Attraction, and Identification in Thai Womanhood Formation สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา และอ.มนน ธรานุรักษ์ Wall of Sex: The Social Art Project สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน : ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงในช่วง ค.ศ. 1960-2000 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]