ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1541 ถึง 1560 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.กิตติภัต เศวตรัตนกรี ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม Departure Prediction Approach based by Online game player’s Behaviors Analysis คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพยนต์ ไกรนุยะฉันท์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ดร.ดอน อิศรากร Investigating the Effectiveness of BU WebEx System คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล รศ. ดร. ชมนาด กิจขันธ์ Desirability of a Teaching and Learning Tool for Thai Dance Body Motion คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Prof. Minako NakaMura ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ Prof. Kozaburo Hachimura LabanEditor3: Tool for Labanotation Study คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Prof. Frank C. Lin Prof. Weiwei Zhu ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล นส.ปิยะรัตน์ ศิลปศุภกรวงศ์ A satellite based tsunami early detection system คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล นายเอกชัย กันยานุชรัตน์ Empirical Study of Routine Structure in University Campus คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ รศ.ดร.ชมนาด กิจขันธ์ Prof. Kozaburo Hachimura Toward a New Education Tool for Thai Dance คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.กิตติภัต เศวตรัตนกรี ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม Online Game Player’s Behavior by Using Hidden Markov Model คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ The Development of Web-Oriented Decision Support System for Supporting a Single-Level Task Assignment Process คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ A Framework for Developing the Web-Based Data Integration Tool for Web-Oriented Data Warehousing คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.นฤมล ธนการพาณิช โมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเอง : วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง SEM และ MRA สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นจัดทริปท่องเที่ยวหัวหินบนไอโฟน คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับค้นหาโรงพยาบาลบนไอโฟน คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์ ระบบการวิเคราะห์การขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัท เจ.เอ็ม พนมคอนกรีตอัดแรง 1986 จำกัด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Heterogeneous Grouping by Genetic Algorithm for Student Coalition: a Case Study คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ A Genetic Algorithm Approach for Forming Heterogeneous Groups of Students คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ Software Development of Word Search Game on Smart Phones in English Vocabulary Learning คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล อ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ Gender Difference in Saving and Spending Behaviors of Thai Students สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ปัจจัยในการทำนายพฤติกรรมการออมของนักศึกษาในเขตกรุง เทพมหานคร สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]