ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1521 ถึง 1540 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกจากคิวบิสม์-คอนเซปชวลอาร์ต (ตำราที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ) ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ตำราเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เริ่มต้นเขียนแบบด้วย 2D AutoCAD และ 3D SketchUp ศิลปะ การออกแบบ View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.สหัทยา ชูชาติพงษ์ The Comparative Study of Thai and ASEAN SMEs in the Garment Industry บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.สหัทยา ชูชาติพงษ์ The Action-Reaction in The Global Trade บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Ulrike Guelich Do Male and Female Entrepreneurs Differ in Getting Advice from Network Contacts? บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Ulrike Guelich An Empirical Investigation of Gender Impact on Innovativeness Among Thai Entrepreneurs via GEM Database บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Surapol Svetsomboon Electrical Consumption Model: Implementing a Cost Monitoring and Controlling Tool at King Ice Man บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Surapol Svetsomboon Cheating Detection: Using Prediction Equation (Regression Analysis) to Detect Ice Company’s Unauthorized Production บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Surapol Svetsomboon A Case Study: Improving Business Operations at Wongpanit Donmuang Using Microsoft Excel Solutions บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 บัญชี ผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา ความสามารถของข้อมูลทางบัญชีในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์:ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.ธันยกร จันทร์สาส์น คุณภาพกำไรของบริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:นัยจากรายการคงค้างที่ควบคุมได้ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.สุจินต์ เพิ่มพิทักษ์ ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อต้นทุนของการตรวจสอบภายใน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ณัฐชา วัฒนวิไล การรับรู้การยื่นและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ต:กรณีศึกษาครูโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ การควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ อ.วาสนา จีนะวัฒน์ ผลกระทบของการจัดประเภทสัญญาเช่าที่มีต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.ธานี พุทธวิถี การศึกษาเชิงเปรียบเทียบต้นทุนค่าน้ำมันดีเซลกับต้นทุนค่าน้ำมันไบโอดีเซลที่ใช้ในเครื่องยนต์เรือประมงของกลุ่มเกษตรกรทำประมงตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ อ.กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานของธุรกิจกับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายเอกชัย แซ่ฟุ้ง ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ Serious Game for Fire Safety Evacuation Plan คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]