ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1501 ถึง 1520 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก Momiji Restuarant ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ศศิธร ขาวบาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์2 ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.สุวรรณี ลัคนวณิช การสื่อสารในองค์กร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ ตำรา ชื่อ Photo Journalism นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ ตำรา ชื่อ การเขียนงานเชิงวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การบัญชีสำหรับตราสารหนี้ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย ตำรา การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร ตำรา อารยธรรมของโลกเพื่อการนำเที่ยว(ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน ตำรา English Phonetics การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา ตำรา Report Writing การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา ตำรา Critical Reading การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วิสุทธิ์ศรี จันทร์ประเสริฐ ตำรา Reading in Business การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr.Tony Page ตำรา A Basic Introduction to Literature: A Simpler Reader การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Paul Adams ตำรา English Grammar in Action การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.David Meredith ตำรา Revise Your Writing Skills: A Short Revision of Basic English Writing Skills for University Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์ ตำรา ภาษาและวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ตำรา การใช้ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.เบ็ญจะ นิสสัยสุข และ ผศ.สุชาติ เจริญนิตย์ ตำราวิชา พีชคณิตเชิงเส้น (MA114) คณิตศาสตร์และสถิติ คณิตศาสตร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีโครงข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]