ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1481 ถึง 1500 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ ออกแบบเครื่องแบบ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา ออกแบบเครื่องแบบ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช Unveiling The Bride ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง ออกแบบเครื่องแบบ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร หล่อความสุขกับเทียนหอมสุโข ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Biomed Packaging ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิติคุณ วรสรธร เครื่องครัว ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส ปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส ควงกล้องท่องโลก หนังสือภาพถ่ายพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2554-2555 ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย: การวิเคราะห์รายจังหวัดด้วยวิธี DEA เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Active Ageing of Elderly People and Its Determinant: Empirical Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา การถ่ายทอดความรู้การวางแผนการจัดการด้านการเงินเพื่อให้เกิดการเก็บออมด้วยบัญชีแก้มลิงให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดดาวเรือง ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.นิษากร สิริวัฒน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมการคอรัปชั่นของภาครัฐ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ การพัฒนาแบบจำลองความผูกพันของพนักงานต่อองค์การที่ปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธนดล พรพุทธพงศ์ การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อภาวะโลกร้อนในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ การรวมกลุ่มทางการเงิน: วิเคราะห์ตอบสนองของตังแปรทางเศรษฐกิจมหภาคในอาเซียน-5 ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธมกร ธาราศรีสุทธิ การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินโครงการหอพักนักศึกษา: กรณีศึกษาบริเวณพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร งานออกแบบ พัฒนาแบบ และเขียนแบบก่อสร้างร้าน BIG CAMERA สาขาฟอร์จูนทาวน์(รัชดาฯ) ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ภฤศมน คำมะสอน โครงการออกแบบตกแต่งภายในร้าน Charm Gems Jewelry และสำนักงาน, กรุงเทพ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุชน ยิ้มรัตนบวร โครงการ อาคารพักอาศัย The Baron Residence & PD A Lord สูง 8 ชั้น ซ.ลาดพร้าว130 ถ.ลาดพร้าว บางกะปิ กทม. ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]