ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1461 ถึง 1480 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล 3D Viewer วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข โปรแกรมฝึกฝนการคัดลายมือสำหรับเด็กบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android กอไก่ ไรเดอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ ผลงานสื่อประสมพระราชวังไทยแพเสมือนจริง http://www.palaces.thai.net/vt/vtgp/ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ ผลงานสื่อสะสม หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 http://kingramamusic.org/ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ หนังสือ eBook สมุดภาพปริทัศน์พระราชวังไทย http://www.brh.thaigov.net/media/panobook วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ โปรแกรมนำเที่ยวเมืองไทย 360 องศา บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Thailand 360 : App for iOS) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.สุมิตรา ศรีวิบูลย์ และ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน กทม. สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์ โลโก้ ครูสลัด นิเทศศาสตร์ การสื่อสารตราสินค้า View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ชุติมา รุ่งโรจน์พานิชกุล หนังสือเมืองมีชีวิต ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประดับตกแต่งอาคาร 3 ภาพ ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ ตราสัญลักษณ์ ไตเติ้ล และกราฟฟิกประกอบรายการโทรทัศน์ Digital Age ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ กราฟฟิกเชิงเคลื่อนไหวประกอบงานแสดงมอเตอร์โชว์ 2013   ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต Gardiner ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้หญิงหลายคนมีคุณสมบัติของนางฟ้า ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Sniper ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ. วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ จินตนาการจากรูปทรงของชีวิต 2 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ อลังการ ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Leather Good ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ ออกแบบเครื่องแบบ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา ออกแบบเครื่องแบบ ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]