ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1441 ถึง 1460 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ โครงการวิจัยและพัฒนา สื่อนำเสนอ 3 มิติ หอประวัติศาสตร์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์ โครงการวิจัยและพัฒนา สื่อการเรียนรู้หลักการอ่านและเขียนคำภาษาไทยบนแอนดรอยด์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สรพรรค ภักดีศรี โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาประสิทธิภาพการกำหนดขั้นตอนวิธีของสมดุลภาระที่มีผลต่อประสิทธิภาพเว็บเซร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบเครือข่ายและการทำงานเซิร์ฟเวอร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษารูปแบบการวางแป้นพิมพ์ภาษาไทยเพื่อเพิ่มทักษะการพิมพ์บนระบบปฏิบัติการ iOS คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิจารณ์ เจริญศรี โครงการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา นาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล โครงการวิจัยและพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นนิทานชาดกส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมเยาวชนไทย การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุนทร อักษรเชิดชู อ.อังคณา สุวรรณจตุพร โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ประพาฬ กาญจโนภาศ ผศ.ชุลี โชติกประคัลภ์ โครงการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบยืม-คืนสินทรัพย์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ โครงการวิจัยและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลังสินค้าที่ดำเนินงานผ่านเว็บ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ ผศ.นฤมล ธนการพาณิช โครงการวิจัยและพัฒนา เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก กรณีศึกษาโรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ญาณิศา อัครวิชัย อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ โครงการวิจัยและพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 ส่งเสริมความตระหนักด้านการแบ่งเวลาในระดับประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนยิ่งยสอนุสรณ์ การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ ดร.วิศาล พัฒน์ชู ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล Portable Colorimetric System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ การตรวจวัด Aceitoneโดยใช้ QCM วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์เอกศิริ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส พัฒนาระบบซ่อมแซมหุ่นยนต์บริการภายในร้านอาหาร วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์เอกศิริ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร (Sever Two) ในรูปแบบที่สามารถเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าได้เอง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องฉีดแป้งคุ้กกี้ใส่สับปะรด วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.อัมพรสักก์ อังคทะวานิช โปรแกรมออมสิน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์ เอกศิริ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส หุ่นยนต์ Slim วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล Quad-Rotor วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]