ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 141 ถึง 160 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ที่มาของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.รุ่งนภา แสงเพ็ง การบริการกับการจัดการด้านโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.รุ่งนภา แสงเพ็ง เทคโนโลยี RFID กับการประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นพคุณ ชีวะธนรักษ์ มุมมองการสรรหาพนักงานอนาคตตรงใจธุรกิจยุคดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท ต้นไม้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนแบบองค์การเสมือนจริง บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท ไคเซ็นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ อ.พัฒน์พิสิษฐเกษม จะจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ Social Commerce กลยุทธ์ใหม่ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี แนวโน้มของระบบการผลิตในอนาคต บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ อ.จรินทร์อาสาทรงธรรม เทคโนโลยีสำหรับโลจิสติกส์ยุคใหม่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.จรินทร์อาสาทรงธรรม โลจิสติกส์กับการจัดการคลังสินค้าที่ดี บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล การใช้ Single Sign-on ในองค์กร บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ HTML: ภาษาเขียนเว็บ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง การเสพติดอินเทอร์เน็ตของชุมชนชาวออนไลน์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสารอืนๆ View
2554 บริหารธุรกิจ ผ.ศ.บุษรา ประกอบธรรม มานะอัจฉริยะเกียรติ การติดต่อสื่อสารแบบประหยัดกับสมาร์ทโฟน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสารอืนๆ View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ สื่อสังคมออนไลน์: สื่อแห่งอนาคต นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสารอืนๆ View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs Individual And Social Factors toward User Satisfaction OfE-Parliament Systems บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Dr. PenjiraKanthawongs Ms. PenjureeKanthawongs Cultural Dimensions Affecting User Satisfaction of ERP Systems for a Developing Country บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์ การมอบหมายงานสำหรับผู้บริหาร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]