ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1361 ถึง 1380 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน: ตะลิงปลิงแช่อิ่ม ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลอง 4 จังหวัดปทุมธานี ของผุ้บริโภคชาวต่างชาติ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบ บริษัทมุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด  บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.สมาน ศรีกรการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน 7-Eleven สาขาปั๊ม ปตท. อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.ชนิกานต์ กมลสุข ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์บริการอีซูซุ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาสุขาภิบาล 3 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม การเปรียบเทียบระหว่างการทำนาโยนและการทำนาหว่าน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ระบบบัญชี OTOP กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การใช้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพากรเพื่อการคำนวณและยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับอาจารย์โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การคำนวณต้นทุนการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การจัดทำบัญชีครัวเรือนและการวางแผนทางการเงินให้ชุมชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การพัฒนาความรู้ด้านบัญชีเพื่อสอดรับกับการสร้างธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงเขาย้อน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ระบบการตรวจนับสินค้าคงเหลือ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ระบบบัญชีของหอพักนักศึกษานัทกรรณ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง ข้าวตูกับคำสอน (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง ไปโรงเรียนสนุกจัง (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ หนังสือประกอบภาพเรื่อง กล้ามเนื้อของมนุษย์ (แบ่งคะแนนกับ อ.ณฐินี ภาค ภอ. ท่านละ 0.50) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.กรินทร์ พันธวารี สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเยาวชนยุคใหม่ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (แบ่งคะแนนกับ อ.รงรอง ภาค ธบ. ท่านละ 0.50) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร อ.ฝ้ายคำ ถิรพร ชุดเกม สวัสดีอาเซียน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (1 คะแนน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]