ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1341 ถึง 1360 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตค่าเฟ่ ของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กนศ.) ของคนรุ่นใหม่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ ระดับความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร: กรณีศึกษา บริษัท เค.ดี.เค. ได แอนด์ พาร์ท จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.นิตยา โนนจุ้ย ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM: กรณีศึกษา บริษัท ส.ว.8989 จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.นพคุณ ชีวะธนรักษ์ ปัจจัยส่งเสริมความเป็นผู้นำธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมหลักไทยในปี 2556 บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท คุณภาพชีวิตต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัท วรกุล จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ และทีม GEM Thailand Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Thailand Report 2011 บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ และทีม GEM Thailand Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Thailand Report 2011 บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ระบบบริการรับจำนำทอง บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ระบบขายน้ำดื่ม บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ระบบเช่าหนังสือการ์ตูน บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต Dsport สาขาเพชรบุรี 5 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬา ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ผ.ศ.บุษรา ประกอบธรรม ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการใช้โปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมสเปรดชีทของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดดาวเรือง การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า : บริษัท เฮงกิจวัสดุ จำกัด The Effect of Customer Relationship Management on Customer Loyalty : Heng Kij Wasadu Co.,Ltd. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาร้านอาหารอิ่มปลาเผา Service Quality Affecting Customer’s Loyalty : Im Pla Phao Restaurant บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง Surrounding Factors that Affects Decisional Making Process for Choosing Service Apartment Among Consumers Living in Klaeng, Rayong Province บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การศึกษาถึงการตระหนักรู้ที่ส่งผลต่อความพร้อมในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดคลองชัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]