ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1321 ถึง 1340 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา สารคดีป่าชายเลน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.เศรษฐา วีระธรรมานนท์ สารคดีอาหารพื้นเมืองโอต้าว นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ญาณิน พงศ์สุวรรณ สารคดีชิโนโปรตุกีส นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.กนกพร เพ็ญนารถ กระบวนการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เชียงรากน้อย นิเทศศาสตร์ การสื่อสารตราสินค้า View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อิษยา สินพงศพร การประเมินผลการรับรู้ ความพึงพอใจ และทัศนคติ ต่อ โครงการน้ำใจไทยเอเชีย กิจกรรมเพื่อสังคม โดย บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ จำกัด นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี ร่วมกับ อ.อิทธิศักดิ์ เอกสมบูรณ์สิน ADxercise Let’s Fly to UK (โครงการประกวดโฆษณาเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเทศอังกฤษ) นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อิทธิศักดิ์ เอกสมบูรณ์สิน ร่วมกับ อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี Adxercise with Monday โครงการประกวดโฆษณา เพื่อหาตัวแทนเข้าฝึกงานกับเอเจนซี่มืออาชีพ บริษัท มันเดย์ จำกัด นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อิทธิศักดิ์ เอกสมบูรณ์สิน ร่วมกับ อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี Adxercise Powered by Rocket Sound นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม พฤติกรรมและความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์ของผู้บริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติโครงการจักรยานสาธารณะปัน ปั่น ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการตู้ขาย Intelligence Wi-Fi Box ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้ากระแสนิยมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ การศึกษาปฎิสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการหลังการขายกับความคาดหวังในการบริการของลูกค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการกลับมาซื้อรถจักรยานยนต์ซ้ำ: กรณีศึกษาบริษัท อุดรเซ่งหลีไถ่มอเตอร์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.เพชรี ศิริกิจจาขจร การประเมินโครงการอบรม เศรษฐีน้อยพอเพียง ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.สัณฐิติ ทองช่วง การประเมินโครงการอบรม เศรษฐีน้อยพอเพียง ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการ ของโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอกในเขตปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การสำรวจการปรับตัวของคนไทย เพื่อรองรับการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]