ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1261 ถึง 1280 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร PINK SALT ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร Yotaka ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Infinite ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิติคุณ วรสรธร งานพัฒนา วัสดุที่ใช่ในงานออกแบบผลิตภัณธ์/พรมชับยางเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส Combine ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ศิริวรรณ รุจิพงษ์ โครงการออกแบบเครื่องเรือนชุด Non Sequitur ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร Charcoal Journey I, II, III, IV and V ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร FH2.4_Composition 2013 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์ และ อ.ภรันยู ปฏิมาประกร MK Restaurant ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ Tesco Hyper Market Malaysia ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ B2S Fashion Island ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รองรับการเปิดเสรีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ รูปแบบของสื่อการเรียนการสอนที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้วิชากฎหมายของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่สะอาด นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ งานวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่เขตพื้นที่การศึกษา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ การสร้างความเข้าใจในงานทรัพย์สินทางปัญญา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ รศ. ดร.รสชงพร โกมลเสวิน การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. สุนิสา ประวิชัย การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคอาหาร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ณัฐา ฉางชูโต แนวทางการจัดกิจกรรมให้กับวัยรุ่นปี 2013 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สาริกา ค้าสุวรรณ เพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสุเหร่าบ้านดอน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]