ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1241 ถึง 1260 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 2/2555 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 1/2556 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ ภาพสะท้อนความปราถนา 3 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ น่าน-หน้าบัน ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ ยามเช้าน่าน ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ โลกแห่งวัตถุ ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ ความจำและศรัธาต่อพุทธศาสนา ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ เทวดา-วัดเกาะ 1 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ เทวดา-วัดเกาะ 3  ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม Little Black ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Body Crust ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Fragile Beauty ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม Little Black 01 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม Little Black 001 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Meteoric clutch ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช 2 Become 1 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช The Peace of Mind ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง Dot to Dot ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร Sukhoroku ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร BLUE TEA ศิลปะ จิตรกรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]