ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1201 ถึง 1220 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อติดตามยานพาหนะผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Assoc. Prof. Dennis Balk Radiation ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Assoc. Prof. Dennis Balk Corn and Cheese ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ A. InsukKo Love Letter: Typography ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์ แรงบันดาลใจจากมะตาด ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ชุติมา รุ่งโรจน์พานิชกุล พรมคุณลุง ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Varied faces ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Happiness ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Look tasty ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Married life ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Relationship ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Plaything corner ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ สคส. สัมผัสสุข ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ The Rhythm of Symmetry, Motion Graphics ศิลปะ ดนตรี View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ ญ ฑ ฒ วัฏจักรสังขาร ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต ภัณฑารักษ์ ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต Vase ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต สุเมรุ ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Untitled ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Drawing Series no.2 ศิลปะ จิตรกรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]