ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 121 ถึง 140 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.หนึ่งหทัย อินทขันตี พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต: จากทุนเหมืองแร่สู่ทุนบริการ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ชาคริต ตันรัตนาวงศ์ ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สุวรรณภูมิ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว และ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ดัชนีวัดมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชามญชุ์ อดุลวิทย์ ธิติมา กิจจาบัณฑิต ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจาก เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้าของกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชามญชุ์อดุลวิทย์ ธิติมา กิจจาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลของสินค้ากลุ่มอ้างอิงและการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ พัทธ์ธีรา สุดยอด อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.มีชัย ออสุวรรณ Interaction between community college processes and Asian American and Pacific Islander subgroups. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ Dr. Paul TJ James Customer Service Impacts on Bank Policy in Bangkok, Thailand: A Qualitative Approach บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Dr. Paul TJ James The Impact of Medical Tourism on Thai PrivateHospital Management: Informing Hospital Policy บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.วิเชียร วงศ์ณิชชากุล ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตค่าเฟ่ ตามย่านมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.สลิลาทิพย์ ทิพยไกรสร อนาคตระบบขนส่งไทย ฝันที่เป็นจริงหรือความหวังอันเลื่อนลอย บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.คมสัน ตันสกุล The Evolution of Mobile Marketing บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.สันติธร ภูริภักดี กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันสำหรับธุรกิจค้าปลีก บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิปอ่ำเที่ยงตรง SMS Marketing เครื่องมือสื่อสารการตลาดทางตรงที่ยังคงนิยมในปัจจุบัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง SMS Marketing เครื่องมือสื่อสารการตลาดทางตรงที่ยังคงนิยมในปัจจุบัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อิทธิพลของการบอกต่อบนโลกอินเทอร์เน็ต สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร Social Media: กลยุทธ์แบบผลักและดึงสำหรับผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.สลิลาทิพย์ ทิพยไกรสร ประเทศไทย...เริ่มต้นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างไร บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.เพชรี ศิริกิจจาขจร ประกันชีวิตเป็นความสิ้นเปลืองหรือเป็นการลงทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2554 บริหารธุรกิจ อ.บุณฑริก ศิริกิจจาขจร การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]