ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1161 ถึง 1180 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย: การวิเคราะห์รายจังหวัดด้วยวิธี DEA เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ และคณะ The Export Growth and Revealed Comparative Advantage of Thailand to India’s Construction Industry (Best Paper Award) เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ และคณะ A Framework for Assessing the Willingness to Pay in Reducing Plastic Bag Use เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Rural Environment, Wealth and Health: Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ นวัตกรรมสังคม: ประโยชน์ที่มีมากกว่าที่คิด เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ การจัดทำแผนที่ความยากจน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Opportunities and Challenges for Youth Empowerment in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น พฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย การปันผลทางประชากร และโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสังคมสูงวัย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ โครงสร้างเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร การเรียนรู้ แรงจูงใจการเรียนและการบริหารเวลาเรียนในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ศิริวรรณ รุจิพงษ์ Interior Space Allocation and Environmental Control of Visible Art Storage in Thailand: Effect on Audience Reaction Original Research Article ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร An Assessment Framework of Vulnerabilities caused from Flooding within the Low-income Settlements, Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Lived experience as an approach to understand a meaning of security and safety: an embodiment in disabling public realm สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร ภูมิทัศน์ถนนกับวิถีชีวิตคนกรุงเทพมหานคร ศิลปะ ทัศนศิลป์ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ เทคโนโลยีเครื่องตัดเลเซอร์และการนำไปใช้สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กรณีศึกษา : ชั้นหนังสือ ลำดับชั้น ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ สารคดี ตามรอยฝัน วันของม้ง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดงละครเรื่องคำพิพากษา Direct the stage play of The Judgement ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ การแสดงในบทมาดามเออร์ม่าในละครเวทีเรื่อง ระเบียงโลกย์ Acting as Madame Erma in the stage play of The Balcony ศิลปะ ศิลปะการแสดง View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]