ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1141 ถึง 1160 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน การออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับแบรนด์ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม แฟชั่นเพื่อการใช้สอย ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ จับต้นชนปลายแฟชั่นโชว์ ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ สัญลักษณ์ของเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายบุรุษ ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา การค้นหาและถ่ายทอดแรงบันดาลใจในงานออกแบบแฟชั่น ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช การเตรียมพร้อมของธุรกิจสินค้าแฟชั่นไทยใน การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง การผสมผสานทางวัฒนธรรมสู่การออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต  ตปนียะ นักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจะต้องรู้อะไรบ้าง  ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ความสอดคล้องของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ภาพลวงตาทางการเงิน: กรณีศึกษาฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ The Response of Economics Variables in ASEAN-5 to U.S.A. Economics Growth เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Reexamining of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: the case of deforestation เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Active Ageing of Elderly People and Its Determinant: Empirical Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น และ อ.ธันยกร จันทร์สาส์น Assessing the Efficiency of Companies in Thailand’s Creative Industry using Data Envelopment Analysis: A Case Study of Media Industry. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น The Role of Education in Compensating the Shrinking Workforce and Creating the Economic Growth under Ageing Population in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Education and Return on Education of Employees in Thailand: Is There the Gender Disparity เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Labor Productivity, Education and Their Linkage: Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Assessing the Sustainable Development of Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธนดล พรพุทธพงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับภาวะโลกร้อนในประเทศไทยตามสมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อม Kuznets เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Evaluation of Sustainable Human Development Employing Data Envelopment Analysis: An Empirical Evidence from High and Middle Income Asian Countries เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]