ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1121 ถึง 1140 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Virtual Reference Interferometry: Theory and Experiment นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Visible‐Light‐Induced Directed Gold Microwires by Self‐Organization of Nanoparticles on Aspergillus Niger นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Chromatic Dispersion Measurements using a Virtually Referenced Interferometer นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Simultaneous Dispersion Measurements of Multiple Fiber Modes  using Virtual Reference Interferometry นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Optical Datalink between Display Monitor and Web Camera นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Development of integrated optical characterization bench for sensing microfluidic channel นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Analytical Approach For Concentration Detection Of Several Chemical Compound For Colorimetric Application นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Effect of Different Modal Excitation in Dielectric Nano-wire on the Sensitivity of Integrated Optical Transducer นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ A. VorapojSongjaroen SENIORPOLIS วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม Preference Coalition Formation Scheme for Buyer Coalition Services with Bundles of Items บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีแปรผันกำลังอัดต่อเนื่อง พร้อมแล้วสำหรับเครื่องยนต์ยุคต่อไป วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ. สุมิตรา ศรีวิบูลย์ และ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ การพึ่งตนเองเพื่อต่อสู้ความยากจน: ในบริบทที่เหมือนกันแต่แนวคิดต่างกัน (Self Reliance Strategy to Fight against Poverty: Similar Context but Different Mind Set) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ Komolsevin, R. & Virunanont, P. (2013). Meta-Research on Public Broadcasting: Case Study of European Union and Thailand. In The Third Asian Conference on Arts & Humanities 2013 Official Conference Proceedings. Presented at the The Asian Conference on Arts & Humanities ACAH 2013, Osaka, Japan: The International Academic Forum (IAFOR) (in press). นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เขมิกา ธีรพงษ์ Thai Graphic Design Culture: A Review of Thai Graphic Design History and the Role of Graphic Designers in Thai Society ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เขมิกา ธีรพงษ์ Design Principles and Practice 2013 ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ภัทราวุฒิ ทรัพย์เย็น Recognizing Movement Qualities: Mapping LMA Effort Factors to Visualization of Movement ศิลปะ ทัศนศิลป์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ บทบาทของสื่อแอนิเมชันในช่วงสงครามโลก: กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ปิยลักษณ์ เบญจดล (บทความ) เกอริลลา เกิร์ลส: วันเดอร์วูแมนแห่งวงการศิลปะ กลุ่มนิรนามผู้ท้าทายสถาบันทางศิลปะและประกาศการกลับมาของเฟมินิสต์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เขมิกา ธีรพงษ์ Family in Thai graphic design community: a representation of Thai graphic design culture ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์ พระเครื่องในกองทัพไทยสมัยอยุธยา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]