ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1061 ถึง 1080 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล และ อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการมีภูมิคุ้มกันตนทางจิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับผลการเรียนของนักศึกษา สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติที่เน้นการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ ทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการเรียนสถิติที่ใช้เทคโนโลยี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ การพัฒนาทักษะการทำงานในด้านการใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ 2007 กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ Differences in Self-Immunity Behavior under the Philosophy of Sufficiency Economy of Science Undergraduates การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการหมุนของวงจรคุณภาพในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การวิเคราะห์ข้อสอบ: กรณีศึกษาวิชาคุณค่าแห่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Worawat Choensawat Piruna Polsiri Financial Institution Failure Prediction Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems: Evidence from the East Asian Economic Crisis คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Worawat Choensawat Kozaburo Hachimura Dance-Style Knowledge for Generating Dance Body Motion from Dance Notation คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Worawat Choensawat Sachie Takahashi Minako Nakamura Kozaburo Hachimura LabaNOHtation: Laban meets Noh คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Minako Nakamura Worawat Choensawat Kozaburo Hachimura The evaluation of LabanEditor3 from a dance researcher's perspective: the case study of Classical Ballet in Labanotation class คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Kingkarn Sookhanaphibarn Ruck Thawonmas Exhibition-AreaSegmentation Using Eigenvectors คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Kingkarn Sookhanaphibarn Utaiwan Chatuporn  Expanding the Experience of Museum Visitors with a Social Application on Facebook คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Frank C. Lin Weiwei Zhu Kingkarn Sookhanaphibarn Tsunami Detection by Remote Sensing in Infrared Space คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Ekachai Kanyanucharat Kingkarn Sookhanaphibarn Don Isarakorn Identification of Student Routine Structure from Wireless Access : A Case Study of Bangkok University คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ เอ็กซ์แซค: เครื่องมือการบีบอัดและการค้นคืนเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.เสาวณี แซ่ตั้ง และ อ.ประพาฬ กาญจโนภาศ การพัฒนาระบบติดตามและจัดการข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นบนไอโฟน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ ความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]