ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 981 ถึง 1000 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การเพิ่มเงินออมและการลดภาษีกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี Debt, Equity and Dividend บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การวางแผนภาษีเพื่อเพิ่มกำไรสำหรับธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ธรรมาภิบาลในระบบทุนนิยม บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินและการจัดการกำไร บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ สุขภาวะทางจิตผู้สูงอายุไทย สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ อิทธิพลของแรงจูงใจและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คะแนนเต็ม 0.50 แบ่งคะแนนกับ ผศ.ณภัทร ภาค อก. ท่านละ 0.25) สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร ปัจจัยในการแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในประเทศไทย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward Carter Cultural Tourism Sustainabillity and the Hight-END Discerning Traveller: How Discening is the Discerning Traveler (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ A.Leonard Barnett สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward Carter Culture, Communication and Competence: Application of a Theoretical Model to Intercultural Interactions in a Service Industry (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ A.Leonard Barnett สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward Carter Management, Culture and Competence: Researching Cultural Interactions between Management, Staff and Customers in the Thai Tourism Industry (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ A.Leonard Barnett สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward Carter Intercultural Interactions, culture and Knowledge Management: Research from the Thai hospitality and Tourism Industry (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ A.Leonard Barnett สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย The Effects of Tourist Profiles and Destination Characteristics on Tourist’s Intention to Return to Klong Suan 100-Year Market, Samutprakan Province สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ การศึกษาความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา The Utilization of Slow Movement in Cultivating Hotel Customer Loyalty: A Case Study of Soneva Kiri, Koh Kood สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา The Constructions and Design of Cultural Activities by Leading Boutique Hoteis in Chiang Mai, Thailand สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา Sustainability within the Hospitality Industry: A Comprehensive Review สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Factors related to professional development of English language University teachers in Thailand การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Implementing Met cognitive Strategy Instruction in Reading: Do Learning Styles Matter in Reading Ability? การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]