ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 961 ถึง 980 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Paul Thomas John James Bullying Amongst Parents and Teachers at an American International School: Informing School Development and Policy การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Paul Thomas John James Customer Service Impacts on Bank Policy in Bangkok, Thailand: A Qualitative Approach บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ เงินทุนหมุนเวียน ทางเลือกและทางรอด SMEs บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง Beauty Blogger: ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามบนโลกออนไลน์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร Viral Marketing กับธุรกิจ SMEs บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ สร้างสรรค์สำนักงาน: กลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ ทองคำ...อีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ Innovation: exploring the knowledge base บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ข้อมูลขนาดใหญ่กับความท้าทาย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม คุณมานะ อัจฉริยะเกียรติ นวัตกรรมทางการตลาดบนสมาร์ทโฟน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล คุณเยาวภา พรพิริยล้ำเลิศ แท็บเล็ตสื่อยอดนิยมในยุคการเรียนแบบไฮบริด บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ. จรินทร์ อาสาทรงธรรม การมัดใจคน Gen Y ให้ทำงานกับองค์กรอย่างมีความสุข บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี Assessing the Efficiency of Companies in Thailand’s Creative Industry using Data Envelopment Analysis: A Case of Media Industry บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี Factors Affecting Cost Management of SME Factory Entrepreneurs in the Plastic Industry in Pathumthani During the Economic Crisis บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการจัดทำบัญชี OTOP อย่างเป็นระบบ กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจชุมชน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การศึกษาปัญหาและการติดตามผลของการจัดทำบัญชีครัวเรือน ของชุมชนคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การศึกษาปัญหาและทัศนคติของการใช้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพากรในการคำนวณและยื่นภาษีของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ตำบลคลอง5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การให้ความรู้และคำปรึกษาการทำบัญชีต้นทุนแก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว:กรณีศึกษาตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี EFFECTS OF INTERACTIVE TECHNOLOGY AND EXERCISE FORMAT ON OUTCOME OF LEARNING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบัญชีผลประโยชน์พนักงานไปใช้ในธุรกิจ กรณีศึกษาสถาบันการเงินไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]