ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 941 ถึง 960 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ Organizational innovation and its effects บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ A Case Study: Improving Business Operations with Application Tools at King Ice Man Using Microsoft Excel การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ Integration And Assessment Of Information Systems In Teaching And Learning After The Flood Crisis Of Thailand: A Case Study Of Bangkok University การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ อ.เพ็ญจุรี คันธวงศ์ An Exploratory Research Of Students’ Attitude Toward Hybrid Instruction Model In Thailand การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Trust, Perceived Ease of Use, And Perceived Usefulness Toward Attitude of Students in Learning Web-Based ERP Simulator In Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ A Model to Investigate the Influence of Channel, Perceived Web Quality, Brand Awareness, Perceived Quality on After-Sales Service of the All-In-One Office Products บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Individual and Social Factors Affecting Student’s Usage Intention in Using Learning Management System บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Perceptions of Primary School Students, Parents, and Teachers Toward the Use of Computers, Internet, and Social Networking Sites การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ The Research Study of Investigating Students' Learning Achievements in Word Processing Software Skills for Primary School Students: Case Study of A Primary School in Prathumthini Province, Thailand การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม Factors Affecting Thai Undergraduate Students' Behavior in Using Social Networking for Education การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม การศึกษาการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Prof.Dr.Farhad Daneshgar An awareness net collaborative model for schizophrenia management บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อ.กิรณา สุขยืนยง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ The Impact of Product Components Strategies on Tourist’s Purchasing Thai Souvenir Products บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (City Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ อิทธิพลของการตลาดที่ไม่ใช้สื่อ (Below the line Marketing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย The Effect of Internal Forces, External Forces, and Export Marketing Strategies on Export Performance บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์ Sacrifice and Optimism Among Thai Masseuses บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์ Problem Gambling Prevention: Before, During, and After Measures สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์ Adolescent Gambling: A Narrative Review of Behavior and Its Predictors สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]