ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 921 ถึง 940 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ ระดับความเชื่อมั่นส่วนบุคคล ด้านหัวหน้างาน ด้านกระบวนการ และด้านองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดสมุทรปราการ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีผลต่อความคาดหวังและความรู้สึกที่ได้รับของผู้รับบริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คุณสมชาย ชลาชล ศักยภาพ แรงจูงใจ และปัจจัยความสำเร็จการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสามารถในการจัดการของผู้ประกอบการช่างผมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.โสมฤทัย สุนธยาธร ดร.ภัณฑิรา เลิศเดชเดชา การศึกษาความรู้ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติเชิงบวก และปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวอาเซียนตามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียนของผู้สอนของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้วยแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เพื่อการตอบสนองต่ออัตลักษณ์ขององค์กร: กรณีศึกษาผลงานวิจัยปีการศึกษา 2555 ของสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.โสมฤทัย สุนธยาธร ระดับการจัดการพฤติกรรมความเครียดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยจากความขัดแย้งทางการเมืองต่อการจัดการพฤติกรรมความเครียดในภาพรวมของบุคลากรในธุรกิจนำเที่ยว บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษากระบวนการบริหารจัดการการทำงานและความสามารถในการจัดการของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจนำเที่ยวไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof.Dr.Farhad Daneshgar Low, C. Graham An Investigation of build vs. buy Decision for software acquisition. บริหารธุรกิจและการจัดการ การชาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย What is the Management Attitude of Leading Thai Organizations towards Currency Hedging Strategy in Today’s Dynamic Environment บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Exchange Rate Management Strategies of Thai Companies บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.William E. Halal Business Strategy for the Technology Revolution: Competing at the Edge of Creative Destruction บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Stavros Sindakis KNOWLEDGE, INFORMATION AND DATA ANALYTICS FOR SUSTAINABLE ENTERPRISE EXCELLENCE (KID4SEE) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Manasi Shukla Gender diversity in management and leadership: a new competitive advantage? บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ A.Ronnakorn Vaiyavuth How Open Innovation Models Might Help the Thai Energy Sector to Address the Climate Change Challenge? - A Conceptual Framework on an Approach to Measure the Impact of Adoption of Open Innovation. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Vincent Ribière อ.พิชามญชุ์ อดุลวิทย์ The Impact of the Perceived Expatriates' Leadership Styles on Thai Subordinates' Intention to Share Knowledge บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Vincent Ribière Team Knowledge Sourcing and Creativity in IS Development บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ Measuring Systemic Problems in National Innovation Systems: an application to Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]