ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 901 ถึง 920 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.โชติรส กมลสวัสดิ์ Work Itself and Communication on Employee Engagement Case Study: The Students under CEMP Project บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง Behaviors of Herbal Products for Consumers in Bang Metropolitan Area บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ การศึกษาอิทธิพลของ การรับรู้ด้านประโยชน์ใช้สอย การรับรู้ด้านความง่ายในการใช้ ทัศนคติในการใช้ด้านการเรียนการสอน การรับรู้การควบคุม ที่มีต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ระบบอีเมล์ต่างๆ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ A.Christian Walter Dr.Vincent Ribière David Galipeau Evaluating the effect of rewards on the level of participation in communities of practice at UNDP บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ A.Christian Walter Dr.Vincent Ribière 10 Years of KM Theory and Practices บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ A.Christian Walter A Framework for Creating Creative Workspaces บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Dr.Inpong Luanglath (Dr.Paul) ASEAN Economic Community (AEC-2015) and Its Implication for the Education Market บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.วิมพา มะนะ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Perceived Ease Of Use, Perceived Usefulness, And Self-Efficacy Toward Course Quality Of Hybrid Instruction Model ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.เพชรี ศิริกิจจาขจร ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Financial Knowledge: An Exploratory Research Of Attitude Of Primary School Students’, Parents, And Teachers สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.เพชรี ศิริกิจจาขจร อิทธิพลของการยอมรับเฟสบุ๊ค ที่มีต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้เฟสบุ๊ค เพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ Quality of Work Life of Hotel Staffs in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การตัดสินใจซื้ออะไหล่เซียงกงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณบุษราคัม คงจินดา ความพึงพอใจในการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณสุริภา ทองพันดุล ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร The Influence of E-service Quality on Satisfaction and Trust of Online Customers บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.จันทิมา สมรรคะบุตร Entrepreneurial Intention of Undergraduate Student in Bangkok University บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี Country of Brand Importance and its Effects onQuality Perception: Study Automobile Industryin Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ ปัจจัยการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]