ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 881 ถึง 900 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ดร. อริชัย อรรคอุดม การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ดร. อริชัย อรรคอุดม Theme Analysis of a Alcohol Advertising on Television after the Alcohol Beverage Control Act 2008 in Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ดร. อริชัย อรรคอุดม การวิเคราะห์ความขัดแย้งในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุนิสา ประวิชัย คุณผุสดี รุ่งเรืองผดุง บทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา อ.ศุภณิช จันทร์สอง การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชยา ร่วมกับ อ.ศิโรช แท่นรัตนกุล บทความวิชาการ การเมืองบนโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปริณดา เริงศักดิ์ ร่วมกับ อ.ยุคลธร ต้นพงศธร การนำเสนอข่าวเด็กกับการถูกละเมิดสิทธิบนหนังสือพิมพ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ ร่วมกับ อ.ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข บทความ พัฒนาการและแนวโน้มของนิตยสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ ร่วมกับ นายกรทักษ์ ธาดาธีรธรรม แนะนำ Pinterest สื่อใหม่กับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุมาลี เล็กประยูร ความนิยมตราสินค้าหรูในตลาดเอเชีย นิเทศศาสตร์ การสื่อสารตราสินค้า View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย ร่วมกับ นางสาวธิดา ต้นพงศธร อินสตาแกรมในการตลาดแบบบอกต่อ (Instagram in Viral Marketing) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ ศิลปะการแสดง ความจริง VS ความลวง ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ ความเหลื่อมล้ำของระบบโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย กับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัลของประชาคมอาเซียน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร. ภัทรภร สังขปรีชา ร่วมกับ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Higher Education in Thailand and Its Influential context for Thai Tertiary Students สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร. ภัทรภร สังขปรีชา Beyond Recalling Information: Experiencing the Real World through authentic Teaching Strategies ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การผสมผสานวัฒนธรรมต่างชาติผ่านสื่อโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา ร่วมกับ อ.สุรกิจ ปรางสร การนำเสนอความเป็นเพศวิถีผ่านสื่อภาพยนตร์ไทย : ในมิติความเป็นจริง นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม น.ส.นวฉัตร สมบูรณ์ศิลป์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ คอมมูนิตี้ มอลล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ Nigel M. de Bussy Most valuable stakeholders: The impact of employee orientation on corporate financial performance บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ The Impact of Online Social Network Membership and Its Use on Online Purchase บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]