ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 861 ถึง 880 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. สุมาลี เล็กประยูร Brand Equity and Factors Affecting Consumer's Purchase Intention towards Luxury Brands in Bangkok Metropolitan Area นิเทศศาสตร์ การสื่อสารตราสินค้า View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. สุมาลี เล็กประยูร ปัจจัยทำนายความตั้งใจซื้อแท็บเล็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. เดชพันธุ์ ประวิชัย พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติต่อเนื้อหาและแบบแผนการสื่อสารของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินทวงษ์ Analysis of the ambient media approach of advertisement samples from the Adman Awards & Symposium under the eategory of Outdoor & Ambience นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับการสื่อสารในการทำงาน นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ A. Sean Buenaventura Rhetorical Visions of Territorial Sovereignty: An Application of Structural Concepts of Symbolic Convergence Theory in Maritime Disputes นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ Adaptation of Thai Traditional Play on the Thai Contemporary Stage: Finding an identity for Modern Thai Theatre นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ Protagonists and Antagonists of Thai Drama Series: The Representatives of Moral and Immoral in Buddhism Context นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา ร่วมกับ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา The Cave of Healing: The Physical/Spiritual Detoxification and the Distinctive Healing Program for Drug Rehabilitation at Thamkrabok Monastery, Thailand วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบำบัดรักษา View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สุภา พนัสบดี การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเปิดรับกับการรู้เท่าทันสิ่อ : กรณีศึกษารายการการ์ตูนโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ โพสต์โมเดิร์นในมิวสิค วีดิโอเพลงไทย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ การจัดการรายการละครโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ การจัดการค่ายผู้ผลิตละครโทรทัศน์ก่อนและหลังข่าวของสถานีโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ กระบวนการบริหารงานของสถานีวิทยุ SEED 97.5 F.M. เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทยที่สร้างรายได้: ศึกษาภาพยนตร์เรื่อง นางนาก กับ พี่มาก...พระโขนง นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทรายการโทรทัศน์ ประเภทสารคดีของผู้เรียนวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์0.25ขั้นสูง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล การศึกษาองค์ประกอบการผลิตที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ลักษณะเฉพาะของงานผลิตสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา บทความวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผู้เรียนวิชาการจัดการธุรกิจภาพยนตร์ต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง An Expectation of Film Management Students Regarding institute for a model of Learner – centered ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา บทความวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์ประกอบภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์ไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.กนกพร เพ็ญนารถ การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านโครง งานบริการชุมชนเพื่อการเปลี่ยน แปลงภายในตนเอง : ถอดบท เรียนภาคปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]