ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 841 ถึง 860 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา ทิศทางของแหล่งข่าวในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา หลักการพิจารณาคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ของหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ การสำรวจระดับความสำคัญของจริยธรรมการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากมุมมองของผู้ใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ Causal Factors Affecting on Trustworthiness and Success of the National Press Council of Thailand in Regulating Professional Ethics in Views of Newspaper Journalists นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ บทความวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำเขียนร่วมกับอ.ขจรจิต บุนนาค บทความวิจัย: บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ The Characteristics of Thai Movies and Factors Contributing to Becoming Widely Known in International Markets นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ การสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับความรักผ่านบทละครโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ตรีพล เกิดนาค บทความวิจัย The Portrayal of insurgents in the deep south of Thailand in Thai newspapers นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ตรีพล เกิดนาค บทความวิจัย Online maps and minorities: Geotagging Thailand’s Muslims นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. วัฒณี ภูวทิศ บทความวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ และความน่าเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ในการรายงานข่าว นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. วัฒณี ภูวทิศ บทความวิจัยเรื่อง บทบาทเชิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการรายงานข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค บทความวิจัย Factors Affecting Media Literacy of Early Teenager นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค อิทธิพลของเนื้อหาในสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชยา บทความวิจัย ผลกระทบของการรายงานข่าวของของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสต่อจิตสาธารณะ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชยา การเปิดรับข่าว และการมีส่วนร่วมทางการเมือง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ บทความวิจัย การเล่าเรื่อง และวาทกรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธในละครโทรทัศน์ของวัยรุ่นไทย : เรื่อง สื่อรักสัมผัสหัวใจ The Sixth Sense นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ บทความวิจัย เรื่องเล่า และวาทกรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธในละครโทรทัศน์แนวผีของวัยรุ่นไทย : เรื่อง รากบุญ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]