ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 821 ถึง 840 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ Patent Registration and Innovations in Thailand:Impediments or Improvements? นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ ข้อสังเกตเรื่องการจัดประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้บริบทกฎหมายไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.พิชญาภรณ์ แสงภู่วงษ์ ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ ปัญหาของการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในการกีดกันสินค้าตลาดเกรย์: คดี John Wiley &Sons, Inc. v. Kirtsaeng นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.เกรียงไกร รอบรู้ การใช้อำนาจมหาชนโดยเอกชน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.เกรียงไกร รอบรู้ นิติศาสตร์เชิงวิพากษ์: ความเป็นจริงของ หลักความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2555 คณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาโดย เขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะหน่วยรับการกระจายอำนาจตามกฎหมาย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.ธัญลักษณ์ นามจักร การรับรองสถานภาพการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ การให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายต่างประเทศ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร การแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพในสถานพยาบาล: ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร ปัญหาเกี่ยวกับการจัดประเภทเงินได้ของแพทย์ตามประมวลรัษฎากรและข้อสังเกตบางประการ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ รศ. ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง Political Information exposures, Politicians’ Political Attitudes and Political Participations Among People in Bangkok Metropolitan Area นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง การแสวงหาข้อมูลข่าวสารธรรมพุทธศาสนา การยึดหลักธรรมพุทธศาสนา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความสุขของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน Meta-Research on Public Broadcasting: Case Study of European Union and Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร. สุวรรณี ลัคนวณิช Constructivism and Learning Development of 21st Century ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร.พรพรหม ชมงาม Information Seeking through Assimilations Process in Thai Organization นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ณัฐา ฉางชูโต Employees’ Perceptions and Expectation toward Corporate Social Responsibility: A Case Study of Private Company Employees in Bangkok Metropolitan Area สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]