ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 801 ถึง 820 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์ เอกศิริ การแปลงรถตุ๊กตุ๊กป้ายทะเบียนสี เหลืองให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์ เอกศิริ การพัฒนาหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร (ServeTwo) ในรูปแบบที่สามารถเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าได้เอง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์ เอกศิริ การพัฒนาหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร (Slim) ขนาดกระทัดรัด*** วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์ เอกศิริ การพัฒนาเส้นนำทางหุ่นยนต์แบบใช้ความถี่และฝังใต้พื้น*** วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องทำคุกกี้สัปปะรด วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 นิติศาสตร์ รศ. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ตำราชื่อ กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิเทศศาสตร์ ธารทิพย์ เสรินทวัฒน์ ทัศนศิลป์: การออกแบบพาณิชยศิลป์ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ EC200 : Practical Economics for Daily Life เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 1. Multimedia Design คอมพิวเตอร์ วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย หน่วยที่ 8 การจัดการคุณภาพบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย หน่วยที่ 13 การสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารสายการบิน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย หน่วยที่ 13 ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวและธุรกิจคมนาคมขนส่ง สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. David Meredith English for Entrepreneurs II มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Paul Adams English Grammar in Action มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วิสุทธิ์ศรี จันทร์ประเสริฐ Polish your Grammar มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา Writing Made Easy (2nd ed.) มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ ตำรา อิเล็กทรอนิกส์ 1 วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ View
2554 บัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ ตำราวิชาการบัญชีชั้นสูง บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ การจัดทำกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร ปัญหาแรงงานเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของสถานพยาบาลเอกชน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]