ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.RuedeeLimpairojand Asst. Prof.Dr.VeerapongMalai The Influences on The Acceptance to New Fashion Products (New Arrival) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ A.KhomsonTunsakul Improving Creativity and Entrepreneurial Skills from The E-Marketing Class: A Case Study of Bangkok University’s Undergraduates บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับสินค้าแฟชั่นรุ่นใหม่ (New Arrival) กรณีศึกษากลุ่มเมโทรเซ็กชวล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม พิชชารีย์ ภักดีนอก ความตั้งใจในการใช้บริการร้านอาหารที่มีการให้ข้อมูลทางโภชนาการในเมนูอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Nigel M. de Bussy Dr.LokweetpunSuprawan The Development of a Scale to Measure Corporate Social Responsibility Branding บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านสวัสดิการ ด้านผลตอบแทนด้านวัตถุและผลประโยชน์เกื้อกูล ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านนโยบายและการบริหารจัดการในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านผลตอบแทนที่เป็นวัตถุ ด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน และด้านเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานที่มีต่อความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ มะลินี เทพปาน การศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางสังคมของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทมหาชนจำกัดแห่งหนึ่ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ความสัมพันธ์ของการติดต่อสื่อสารในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความสำคัญ และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบทางสังคมของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทมหาชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านการจัดการท่องเที่ยวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ: กรณีการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.วิลาสินี บุณยะศรี อิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเที่ยวไทยและการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ภัทรา มหามงคล การเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คชภรณ์ ไพรอนันต์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Pro.Dr.ApichaBoonpattarakan Competitive Capabilities of Thai Logistics Industry: Effects on Corporate Image and Performance บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Pro.Dr.ApichaBoonpattarakan Effects of Organizational Motives on Relationship Continuity : The Moderating Role of Corporate Cultural Similarity บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Pro.Dr.ApichaBoonpattarakan Model of Thai Small and Medium Sized Enterprises’ Organizational Capabilities: Review and Verification บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.AtcharaYomsin Gambling Seasonality in Thai Stock Market บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ ดร.ธนากรลิขิตาภิวัฒน์ อิทธิพลของระยะเวลาและฤดูกาลที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.KittikaLimlawan The Study of Problems and Development of Rubber Production in The Eastern Region of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.KittikaLimlawan The Study of Problems and Development of Rubber Production in The Eastern Region of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]