ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 781 ถึง 800 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน และ ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ DVD บูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: นิทานคำสอน เรื่อง วินัยของหนู มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา และ ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ (ภาค ทย.) DVD บูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง Dream World สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา และ ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ DVD บูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง TK PARK ศูนย์การเรียนรู้ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดวงดาว กีรติกานนท์ DVD บูรณาการวิชาจริยศาสตร์และทักษะการใช้ภาษา: นิทานสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง ราชสีห์เพื่อนรัก มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Ma Kyu Kyu และ อ.อัญชิสา บุตรไชยเจริญ สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบนิทานสองภาษาเรื่อง วิหคพลัดถิ่น การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ Web Blog URL:http://summarywriting.wordpress.com ประกอบการสอน การเขียนสรุปใจความสำคัญ (summary writing) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Hnin Pwint Han Children Camp & Child-centered Approach การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Hnin Pwint Han Creative Poem, Drawing & CCA Workshop 4 Days Long Camp มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นวพร สรรพานิช Make-a-Paragraph Kit การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชชุมาศ ลัภยวิจิตร และ A.Hnin Pwint Han บทเพลงเพื่อสร้างกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. วีณา วรพงษ์ Contextual Listening in Collaboration การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วรพร วรรธนวหะ English and Cartoon การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกะหิตานนท์ Teaching Communicative Writing – Activities and Ideas การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรประภัทร สุวรรณ์ธาราทิพย์ Factors Affecting Reading Strategies of Bangkok University Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม ระบบมัลติเอเจนท์สำหรับการป้องกันการฟอกเงิน(A multi-agent system for anti-money laundering) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ RFID wristband และ โปรแกรมประยุกต์ในการใช้งาน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ Tracking tool for DMZ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ ระบบ Tracking บนรถเมล์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ทัศนวิลาส การพัฒนาหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร (Slim) ขนาดกะทัดรัด*** วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ทัศนวิลาส การพัฒนาเส้นนำทางหุ่นยนต์แบบใช้ความถี่และฝังใต้พื้น*** วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]