ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 761 ถึง 780 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ DVD งานสร้างสรรค์นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง หิ่งห้อยผู้แสนดี มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ DVD งานสร้างสรรค์นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง ความดีของหนูมะลิ มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์ การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของชื่อที่สะท้อนค่านิยมของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนในปัจจุบัน มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุชารัตน์ ศศิพัฒนวงษ์ ข้อผิดพลาดในหนังสือเรียนภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาจีนที่ผู้เรียบเรียงไม่ใช่เจ้าของภาษาที่เผยแพร่ในประเทศไทยช่วง พ.ศ.2540-2551 มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุภาภร นพพิชญังกูร การวิเคราะห์รูปแบบการสร้างคำรื่นหูในข่าวบันเทิงทางอินเตอร์เน็ต มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง เที่ยวเกาะเกร็ด สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง Sa FaRi World สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และ ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: นิทานคำสอน เรื่อง วินัยของหนู มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และรศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และรศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี (0.5) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภากู้พงษ์ศักดิ์ และผศ.ณภัทร วุฒิวงศา (อก.) DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง Dream World สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และ ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง TK PARK ศูนย์การเรียนรู้ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ (ทย.) และ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ (ภอ.) DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย : นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง หิ่งห้อยผู้แสนดี มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ (ทย.) และ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ (ภอ.) DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย : นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง ความดีของหนูมะลิ มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อนนต์ ศรีศักดา (ทย.) DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย : พาน้องเที่ยว เรื่อง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล และ อ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร (กร.) บทร้อยกรองประกอบ Slide Presentation เรื่อง มิอาจละสายตาไปจากเจ้า ตอน ย้อนไปเป็นวัยใสใน Universal Studios ประเทศสิงคโปร์ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุภาภร นพพิชญังกูร แบบฝึกสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ภาษาพาที เรื่อง ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุนีรัติ ปานปรุง English for Nursing (Ophthalmology Ward) มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สมจิต บุราคร และ อ.กรินทร์ พันธวารี หญ้าหมักเพื่อการปศุสัตว์ในแหล่งท่องเที่ยว การเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน และ ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ DVD บูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง Sa Fa Ri World สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]