ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 721 ถึง 740 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ โปรแกรมนำชม พระราชวังในความดูแลสำนักพระราชวังแบบเสมือนจริง คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ โปรแกรมการบริหารจัดการสื่อผสมเพื่อใช้ในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ บริหารธุรกิจและการจัดการ การประชาสัมพันธ์ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร. ภัทริยา งามมุข การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ศิลปะ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.เสาวณี แซ่ตั้ง โครงการวิจัยพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ Inventory and Stock Management Online System คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิจารณ์ เจริญศรี โครงการวิจัยพัฒนา เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุนทร อักษรเชิดชู โครงการวิจัยพัฒนาเกมทดสอบความจำ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี Augmented Reality เพื่อการโฆษณาบนสื่อออนไลน์กรณีศึกษา เว็บไซต์ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สรพรรค ภักดีศรี โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา: บริษัท ทูบี-เซอร์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ โครงการวิจัยพัฒนาระบบบันทึกพฤติกรรม กรณีศึกษา: โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์ โครงการวิจัยพัฒนา เว็บไซต์ระบบจัดการแมนชั่น กรณีศึกษา: แสนสราญแมนชั่น คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์ โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์สำหรับ บริษัท วิคตอรี่ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม โครงการวิจัยพัฒนาระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานในสถานประกอบการ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว โครงการวิจัยพัฒนาเว็บไซต์ บริษัท เอื้อขนส่ง จำกัด ด้วยเทคนิค Search Engine Optimization (SEO) คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ประพาฬ กาญจโนภาศ โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง บริษัท ฟรีแลนเซอร์ คอร์ปเรชั่น จำกัด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศบริษัท บารมีมิตร โดยการนำเทคนิคการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) มาประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. แสงเดือน รตินธร และ ดร. ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (ร้าน O’Ros) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ปริญญา เฉลิมเกียรติกุล และ ดร.ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้าน The Smoke House นครราชสีมา) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ปริญญา เฉลิมเกียรติกุล และ ดร.ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้านเชียงแสนดอกไม้สด เชียงราย) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ศิริณญา เพชรจันทร และ ดร.ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้านมวกเหล็กสเต็กเฮ้าส์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]