ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 701 ถึง 720 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของครอบครัวและความอยู่ดีมีสุขของแม่ : การวิเคราะห์ผลของครอบครัวแบบขยาย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ The Relationships between Demographic factors and Water Quality: An Econometric Analysis Using Panel Data เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ธนดล พรพุทธพงศ์ การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจกับภาวะโลกร้อนในประเทศไทย ตามสมมติฐานของ Kuznets เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ The Value Index of Creative Industries in Thailand เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ สำรวจปัญหาและความต้องการของร้านสหกรณ์กรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ การสำรวจและปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ ฐานข้อมูลสมาชิกและการปันผล คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ โครงการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Logistic Model Pick-up Route for 7-11 Project คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Decision Support Model for Cost Evaluation คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ I-recycle: Software Pro to Type for Recycle Business คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Employee Performance Evaluation คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Customer Service Area Improvement คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Employee Performance Evaluation คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Refill and Budget Model for Store Branches คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Cost Model คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Stamping Cost Model คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Executive and Management Pivot Report Model คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ ระบบบริหารจัดการ และเผยแพร่ ข่าว และสื่อประสมจากสำนักพระราชวัง คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ เว็บไซต์เผยแพร่ ข้อมูลของพระราชวังในความดูแลสำนักพระราชวัง คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]