ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 681 ถึง 700 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อนุทิน วงศ์สรรคกร ออกแบบฟอนต์ IKEA และ IKEA Script ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช หนังสือ ราวเทียนมธุรธรรม ผู้แต่ง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปะ งานเขียน View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช หนังสือ สสว.สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2010 ศิลปะ งานเขียน View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช หนังสือ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) ศิลปะ งานเขียน View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช แบบตัวอักษร OPS (Orental Princess Society) ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช แบบตัวอักษร ME by TMB ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช โปสเตอร์ โครงการประกวดหนังสั้น คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช หนังสือ Thailand Script Project 2010 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช โลโก้ งานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับแห่งประเทศไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช โปสเตอร์ งานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับแห่งประเทศไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช สูจิบัตร งานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับแห่งประเทศไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช โลโก้ มิวเซียมเฟสติวัล 2010 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช โลโก้ Degree ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช Stationery Degree ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช โปสเตอร์ Thailand Script Project 2010 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย มาตรฐานการครองชีพ และการสะสมความมั่งคั่งของคนไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ความอยู่ดีมีสุขเชิงเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Economic Preparation for Retirement of Population Aged 50 – 59 Years Old in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา การปลูกฝังพฤติกรรมการออมในวัยเด็กด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดดาวเรือง จังหวัดปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.นิษากร สิริวัฒน์ อิทธิพลของประสิทธิผลและการควบคุมการคอรัปชั่นของภาครัฐ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: การศึกษาเชิงประจักษ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]