ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 661 ถึง 680 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก โครงการออกแบบสำนักงานบริหารกิจการพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนหลวง สามย่าน ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก โครงการออกแบบสำนักงานขายโครงการ SQUARE ONE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น1 อาคารวิทยกิตติ์ ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา โครงการการสร้าง BRANDS ไหมไทย และผ้าไทยสู่สากล บริหาร การตลาด View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Single Flower:MQ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Cha la la Corporate uniform ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ทักษิณา พิพิธกุล งานวิจัย การศึกษาประติมากรรมนามธรรมของศิลปินสมัยใหม่ไทย: กรณีศึกษาผลงานประติมากรรมของ ชำเรือง วิเชียรเขตต์, นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, อินสนธิ์ วงศ์สาม และเข็มรัตน์ กองสุข ในช่วงปี พ.ศ. 2508 – 2549 ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต ภัณฑารักษ์ นิทรรศการเมืองจมน้ำ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์สาธารณะ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. มนต์ชัย สันติเวส ปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. มนต์ชัย สันติเวส อุปบัติ ณ โลกี หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. มนน ธรานุรักษ์ หนังสือ คิดบวก ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. ศิริวัฒน์ แสนเสริม การศึกษาเพื่อกำหนดดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร DOKMAI Stool ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร Traveling suitcase ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร ชามไม้ Wooden Bowl ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Biomed Packaging ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อนุทิน วงศ์สรรคกร ออกแบบชุดตัวพิมพ์อิเล็คทรอนิคของฟอนต์คลาสสิค ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อนุทิน วงศ์สรรคกร การออกแบบและวางแผนระบบตัวพิมพ์เพื่อเข้ากับระบบแบรนด์ดิ้งของผลิตภัณฑ์ เฌอร่า ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อนุทิน วงศ์สรรคกร นิตยสารหัวนอกจากฝรั่งเศสภาคภาษาไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อนุทิน วงศ์สรรคกร ออกแบบฟอนต์ภาษาไทย ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]