ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 641 ถึง 660 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ ดำรงศักดิ์ แก้วอำไพ วรุณยุพา เทพนม สุรพัศ พิรุณบริบูรณ์สุข การพัฒนาระบบจำหน่ายมะม่วง บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ เสาวลักษณ์ ลี้เจริญ ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ ธนวัฒน์ปฤษณารุณ วิลาวัย์ โควินท์ทวีวัฒน์ ปิยวัฒน์ วิโมกข์เจริญสุข ระบบเช่าหนังสือการ์ตูน บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ สรชัย ตั้งความเพียร สุริยพงศ์ สุวรรณวัฒนะ ฐิตติวัฒน์ ไพเราะ ทวีศักดิ เกิดเปี่ยม ธนัช คงความขยัน โสรัจ ศิริรัตน์ การพัฒนาระบบซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิลป์ ชวิน ปิยะกมลานนท์ สุวรรณา เขียวอร่าม วรวัชร ชาติทอง ปูชิตา วงษ์นาค ปฐพี สุทธิวัฒนกุล กัมพล ธัญญาวัฒนา เตชสิทธิ์ ชินประพินพร กิตติศักดิ์ ภู่สี งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่เข้าห้องเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ สรชัย ตั้งความเพียร สุริยพงศ์ สุวรรณวัฒนะ ฐิตติวัฒน์ ไพเราะ ทวีศักดิ์ เกิดเปี่ยม ธนัช คงความขยัน ปิยะพงษ์ สวนสุข ศิราวิชย์ภัทร์รุ่งโรจน์ โสรัจ ศิริรัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเล่นเกมส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม ผศ.อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง พรรณราย มะลูลีม นนท์นรินทร์ เทพศาสตรา กิติยา สิมาทอง ศันสนีย์ ลี้สกุล เชาวลิต เวียนวัฒนา อัมราภรณ์ จันทร์พงษ์ สุรวัศ คหัฏฐา กิตติคุณ รุ่งทินพุทธิชัย พฤติกรรมและความถึงพอใจในการรับฟังคลื่นวิทยุ 95.5 Virgin Hitzของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ ศศิน วรจินดาพิทักษ์ อรอนงค์ กุศลมาก ปาลิตา แซ่ก้วง ปริญญา อภิรักขวนานนท์ มงคล อุดมชัยพัฒนากิจ วรางคณา ชูเชิดรัตนา เกศิณี อภิบาลศรี ธนพล รุ้นสง่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีการการใช้ริการร้าน 55 Car Wash บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม ผกากาญจน์ ศรีอ่อน จรัสลักษณ์ เล็บสังวาล ณัฐภูมิ เกตุแก้ว ภาวิณีย์ ทองมั่น มนตรี รุ่งเรืองธรรม พันทิพา จำปาทิพย์ ธมลวรรณ เคนท้าว พรธนิตย์เกณิกานนท์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการใช้บริการ Hot pot Buffet สาขาเซียร์รังสิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม ผศ.อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ฉายสิริ ปัญญาศรี กฤตณ์พัทธ์ สุขประเสริฐ สุจิรา มนฑา ปฐวี ชัยอักษรเวช รังสิมา ลักษณา พรชนันน์ เงาสมสกุล ธันวา แก้วดอนไพร ความถึงพอใจของผู้บริโภคต่อการให้บริการของร้านอาหาร Secret Recipe สาขา Terminal 21 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล ทศพล สุขสุศิลป์ ชิรวัฒน์ เฟื่องบางหลวง กีรติ อุปมานรเศรษฐ์ อาทิตยา สิงสถาผล ยุทธนา กุลปิยรัตน์ ภูรีภัทร โสภณธรรมภาณ มณฑล วัฒนเวช พัสกร สินสุวรรณ ความพึงพอใจของลูกค้าในการบริโภคเนื้อหมูของร้านเจ้แขก บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ระวีวรรณแก้ววิทย์ อ.พนิดา ตันศิริ สรัลนุช ภัทรวิริยะกิจ พัทธ์ธีรา รุจิระนพวัฒน์ ปรุงสุคนธ์ กมลรัตนกุล อธิวัฒน์ จิรวิทยาภรณ์พัทธนันท์ ทรัพย์รุ่งเรือง การพัฒนาระบบขายส่ง-ปลีกน้ำแข็ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Perceptions of Primary School Student, Parents, and Teachers toward the Use of Computers, Internet, and Social Networking Sites บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ผศ.ระวีวรรณแก้ววิทย์ ผศ.อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.พนิดาตันศิริ อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดดาวเรือง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาทั่วไป View
2554 บริหารธุรกิจ ดร. ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ อ.ศิริวัฒน์ แสนเสริม การศึกษาเพื่อกำหนดดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย/ The Value Index of Creative Industries in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์ รายงานวิจัยเชิงคุณภาพ : วินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.วิเชียร วงศ์ณิชชากุล ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในตลาดคลองเตย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.วิเชียร วงศ์ณิชชากุล การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปในรูปแบบของการชิงโชค เพื่อการจูงใจของผู้บริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ โครงการ Sunny Bangchak ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ SUPREME COMPLEX สาขาสามเสน ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ e’te’ ICE CREAM SHOP สาขาสีลม ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]