ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 621 ถึง 640 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง น.ส.พัณณ์นิญา ประสงค์ทรัพย์ กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าและปัจจัยทางการตลาดที่ทำให้เกิดความสนใจในการใช้เดิร์มแคร์คลินิก บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายกฤตภาส ไชยสุวรรณ ความสนใจในกิจกรรมทางการตลาดของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ Scenery Vintage Farm บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายนิธิ ยุคลธง ทัศนคติและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีต่อหอพักกอล์ฟซิตี้แมนชั่น บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายธนกร เกาทัณฑ์ทอง กลยุทธ์ทางการตลาดและทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์นำเข้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายเบญจพล รัชตโชติกุล การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้และการตัดสินใจใช้บริการ The Spa and Yoga ของผู้บริโภคในซอยรังสิตภิรมย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายกฤษณพล จันทร์เชื้อวณิช พฤติกรรมและความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการขยายเส้นทางไปภาคใต้ของบริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ในท่าขนส่งหมอชิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายบุญรอด โพธิ์เพิ่มเหม กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจที่ส่งผลต่อการจำหน่ายน้ำดื่มถึงบ้านของผู้บริโภคในเขตพุทธมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง น.ส.พิมพิมล เดชคูหะภูมิพิทักษ์ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของบุคคลวัยทำงานผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมในเขตพญาไทและราชเทวี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายพชร หิรัณยเลขา การพัฒนากลยุทธ์การตลาดบริการแบบจัดส่งถึงบ้าน (Delivery Service) ที่ส่งผลถึงการบริโภคกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายเอกชัย เจริญวัชราภัย กลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนาธุรกิจอาหารไทยในมุมมองชาวต่างชาติที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของชาวชุมชนวัดพรหมฯ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนกรุงเทพในสวนสาธารณะลุมพินี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนกรุงเทพในสวนสาธารณะลุมพินี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ การศึกษาพฤติกรรมการออมทรัพย์ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม การศึกษากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนโรงเรียนหนองหิน อำเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อ.จันทิมา สมรรคะบุตร ณัฐวุฒิ บุญญะชาลี การศึกษาความคาดหวังของประชาชนทั่วไปในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาต่อการสร้างโครงการศูนย์การค้า Pixel Mall ใกล้มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อ.นิตยา โนนจุ้ย ธนัญญา อัครอุดม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวและบริการบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี สุนิดา อาศิรวาท อิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์และความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านวัสดุก่อสร้างทองไทย จังหวัดนราธิวาส บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว นาวาเอกหญิงระพีพรรณ คมใส นายวีรวัต สุขประเสริฐ ทิศทางการพัฒนากำลังพลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ อ.พนิดา ตันศิริ วิทูรย์ ตันทอง สุนันทา ดีเฉย ภาณุพงศ์ วรเดช อัปสร แก้วบุญมี การพัฒนาระบบขายของชำ บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]