ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ กว่าจะเป็นบทละครโทรทัศน์: ปัญหาของผู้เรียนสู่แนวทางการสอนของผู้สอน นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ ละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชนกับการพัฒนาสังคมไทย นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ สุกฤตา หิรัณยชวลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี การเปิดสอนหลักสูตรศิลปะการแสดงในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ปัญหาเรื่องแนวคิดจินตนิยมในสังคมทุนนิยมบริการ นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี ศรัทธาไม่มีสี ความดีไม่มีฝ่าย: แก่นความคิดเรื่องความแตกต่าง คุณค่า และคุณธรรมในละครเพลงเรื่อง ข้าวนอกนา นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ มนุษย์กับศิลปะ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ ความขัดแย้งแห่งสุนทรีย์: สถานการณ์ปัจจุบันของละครเวทีไทยร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ สัมพันธบทในธุรกิจสื่อบันเทิงไทย นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ พิมพ์มุก โลหกุล Creative Responsibities of the Television Producer : Skills Required in all TV Productions นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พีรชัย เกิดสินธุ์ บทบาทแบบชาวนา นักบวช และนักรบ กับการขยายตัวของชุมชนแบบออนไลน์ในภาพยนตร์เรื่อง The Social Network นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อุรพงศ์ แพทย์คชา บทบาทของการตลาดระบบ ผสมผสานในธุรกิจภาพยนตร์ไทย นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อริชัย อรรคอุดม และ เสริมยศ ธรรมรักษ์ การรับรู้กับแนวทางการศึกษาการสื่อสารตราสินค้า นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ อริชัย อรรคอุดม และ เสริมยศ ธรรมรักษ์ ฤา จะเป็นรุ่งอรุณของการสื่อสารตรา นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ธนวุฒิ นัยโกวิท และ ธีรพล ภูรัต การบริหารประเด็น: เครื่องมือการจัดการองค์การในสภาวการณ์ของโลกเชิงพลวัต สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ปฐมา สตะเวทิน Understanding Health Literacy’s Pathway นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.NittanaTarnittanakorn An Analysis of the Relationship between CRM and the Success of Micro E-commerce Enterprises in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร นันทนัช หงษ์โต การเลือกทำชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ก่อนการผลิตจริงของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อุมารินทร์ ศรีศศิวิมล การตัดสินใจเลือกใช้บริการเพ็ทช็อปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ศศิกานต์ กลึงเทศ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.LokweetpunSuprawanandDr. Nigel M. de Bussy Does CSR Branding Increase Organizational Identification? An Interdisciplinary Approach บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]