ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 541 ถึง 560 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน แผนดินสมเด็จพระนารายณ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ล้วงลับชีวิตสัตว์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน เล่าขานตำนานไทย/วิถีชีวิตพอเพียง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน วัยศิลป์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ศาสนาเพื่อชีวิต นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ปันรักปันน้ำใจ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน เกษตร 5 ดาว นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ก่อการดี นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ทัวร์เกษตร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน พลังแห่งความดี นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน วัคซีนเกษตร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน อาชีพติดดาว นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน เด็กรักดี นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน เคล็ดลับอาชีพแปลก นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ สุมาลี เล็กประยูร งานวิจัยเรื่อง ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อความโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมและพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากการเปิดรับโฆษณาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ MADD on the road 2012 นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ ฉันทนา พลอินทวงษ์ การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD on the road 2012 การจัดกิจกรรมที่เน้นความบันเทิงสอดแทรกความรู้ด้านการโฆษณาที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ วีรพงษ์ พวงเล็ก การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กับทัศนคติต่อการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคจากโฆษณาที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ สุกฤตา หิรัญยชวลิต การออกแบบแผ่นพับฤดูการท่องเที่ยวอยุธยา 2555 บริหาร การตลาด View
2554 นิเทศศาสตร์ พงศกร อารีศิริไพศาล การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางภายในมหกรรมงานพืชสวนโลก 2554การทำสวนยางภายในมหกรรมงานพืชสวนโลก 2554 นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ปฐมาพร เนตินันทน์ และ สุนทรี ผลวิวัฒน์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษากับแนวโน้มการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษา: โรงเรียนหอวัง นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]