ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 501 ถึง 520 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ โครงการจัดจ้างดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ..... นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฏหมายทางทะเล View
2554 นิติศาสตร์ อ.อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ โครงการศึกษานโยบายและหลักเกณฑ์เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง นิติศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป View
2554 นิเทศศาสตร์ รสชงพร โกมลเสวิน การประเมินผลภาพรวมความพึงพอใจ 4 กระบวนงาน การให้บริการ ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 นิเทศศาสตร์ รสชงพร โกมลเสวิน การรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ อริสา เลิศศิริวรกุล พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการดื่ม และปัจจัยการ ตัดสินใจดื่มชา กาแฟ เกรดพรีเมี่ยม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ สาริกา ค้าสุวรรณ แนวทางการพัฒนาการส่งออกอาหารฮาลาลของประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐา ฉางชูโต ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มจากร้านชาโฮ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ชุติมา เกศดายุรัตน์ แผนการบริหารความสัมพันธ์สำหรับชุมชนคลองสี่ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ และ สุนิสา ประวิชัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของไทยพีบีเอสในช่วงวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ รวิรัตน์ โสธรพิทักษ์กุล และ สุนิสา ประวิชัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของไทยพีบีเอสหลังวิกฤตน้ำท่วม สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ สุนิสา ประวิชัย และ รวิรัตน์ โสธรพิทักษ์กุล การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 นิเทศศาสตร์ สุนิสา ประวิชัย และ กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์กรมหาชน) นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ผลงานสร้างสรรค์ โครงการ ห้องเรียนพลเมือง คิดดีต้องทำดี บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ศึกษาศาสตร์ การเรียนการสอน View
2554 นิเทศศาสตร์ พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ ผลงานสร้างสรรค์ โครงการ แผนกลยุทธ์กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสเนส(ประเทศไทย)จำกัด กับผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions Provider)และผู้รับบริการ(Dealers และ End User) ปี 2555 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 นิเทศศาสตร์ ธนพงศ์ อุดมทรัพย์ศิริ และ ภานุวัฒน์ คุปตะพันธ์ ออกแบบ Stationary ให้กับ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 นิเทศศาสตร์ ภัทราวดี ธีเลอร์ และ สมยศ สุขขัง Social Media ทางเลือกใหม่? ของการรายงานข่าวในภาวะวิกฤติ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ สมยศ สุขขัง สารคดีเรื่อง แก้วิกฤตมหาอุทัยภัย ชุมชนเชียงรากน้อย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ นันทวิช เหล่าวิชยา และ สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ งานวิจัยเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลของผู้สื่อข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ สารคดีเรื่อง หัวใจนักปกครองท้องถิ่น ชุมชนบางพูด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]