ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 481 ถึง 500 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj Underage ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Assoc. Prof. Dennis Balk Desert Camp ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Assoc. Prof. Dennis Balk The Civilians and the Military ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Assoc. Prof. Dennis Balk The Cairo Speech ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข เกม OHO....THAILAND วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจตามเวลาจริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ECG Analysis on Mobile Phone วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา โครงการ พลังงานมือสองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง แสงสุดท้าย นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข Jumping duck วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัมพร สักก์อังคทะวานิช Magic Touch โต๊ะเรียนระบบมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็ก วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัมพร สักก์อังคทะวานิช การพัฒนา Application การรีไซเคิลขยะออนไลน์บนระบบ Windows Phone 7 (ทีม biOxy) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัมพร สักก์อังคทะวานิช การออกแบบเกมปฏิสัมพันธ์บนระบบฮาร์ดแวร์ที่สามารถจับสัมผัสได้ (ทีม NARVAR Planet) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัมพร สักก์อังคทะวานิช Sign-Deck: สื่อการเรียนรู้เรื่องพืชสำหรับเด็กประถมปีที่ 4 (ทีม Bunny) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปีย์ ชื่นชูผล ผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องเจาะผิวตะลิงปลิง วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ K. L. Sterckx การสื่อสารด้วยแสงผ่านทาง LED วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 นิติศาสตร์ อ. ธัญลักษณ์ นามจักร การมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการกระจายอำนาจ: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลท่าช้าง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ อ. บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ การได้สิทธิครอบครองในที่ดินในเขตทุ่งกุลาร้องไห้: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ อ. วิวัฒน์ สรรพคุณ สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]