ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 401 ถึง 420 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย แสดงใน คาฟคาและผม (กับความขื่นขมในประเทศประชาธิปไตยนิยมที่สังคมใกล้ล่มสลาย) นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ ญาณิน พงศ์สุวรรณ ภาพยนตร์เรื่อง Home Cooking เผยแพร่ นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ญาณิน พงศ์สุวรรณ ภาพยนตร์เรื่อง The Tooth Fairy เผยแพร่ นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย ละครเวทีโอเปร่า Dido+Aeneao นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร สร้างเองได้Build by Yourself ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ กระต่ายน้อยคอยรัก Playboy Bunny ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ ชั้นอพยพ Evacuation Shelf ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ แมลงกล Mechanical Insects ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร การเลื่อนเปลี่ยนเลื่อนตู้เก็บของSliding Storage ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร Bolt Design 2010 ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก No Title ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศศิศธรธ์ ขาวบาง No Title ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ No Title ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา Beautiful disaster ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน เหลืออยู่ (Leftover) ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม the glory of love ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Cellology ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Alchemy ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Hybrid Folk Wisdom ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช Daydreaming in Persian Garden ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]