ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ บทสารคดีโทรทัศน์: มุมมองของผู้เรียนที่สะท้อนเรื่องวิถีชีวิตและคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทยผ่านการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ ศิลปะ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ภัทรภร สังขปรีชา Virtual relationships: An attempt to reform in social life through internet dating services สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ทวีศักดิ์ สังขปรีชา และภัทรภร สังขปรีชา Online information resources: Thai students’ research in the digital culture สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ อุรพงศ์ แพทย์คชา ความคาดหวังของผู้เรียนวิชาการจัดการธุรกิจภาพยนตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2554 นิเทศศาสตร์ อริชัย อรรคอุดม และ ธีรพล ภูรัต บุคลิกภาพตราสินค้าแบบนักรักเพื่อการประยุกต์สำหรับการสื่อสารตราสินค้า นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ อริชัย อรรคอุดม สถานภาพงานวิจัยเรื่องกองทุนเงินให?กู?ยืมเพื่อการศึกษาในประเทศไทย : บททบทวนประเด็นและคุณลักษณะงานวิจัย ศึกษาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย View
2554 นิเทศศาสตร์ อริชัย อรรคอุดม การวิเคราะห?อัตลักษณ?ในคําขวัญประจําเขตในกรุงเทพมหานคร : ทุนทางวัฒนธรรมและการต?อรองทางวัฒนธรรม. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ บุบผา เมฆศรีทองคำ การพัฒนาภาวะผู้นำในนิสิตระดับอุดมศึกษา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาทั่วไป View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเอกชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 นิเทศศาสตร์ สุนิสา ประวิชัย การบริหารประเด็นให้เป็นข่าว นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ อริสา เลิศศิริวรกุล ซีรีย์เกาหลีกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ขจรจิต บุนนาค ความขัดแย้ง VS ความรุนแรง สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ แนวทางการกำกับสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ขจรจิต บุนนาค นักข่าวควรทำอย่างไรเมื่อพบกับการสร้างข่าว นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ นันทวิช เหล่าวิชยา สื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารการเมืองไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ปริณดา เริงศักดิ์ การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านละครเกาหลีอิงประวัติศาสตร์แดจังกึม นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ วัฒณี ภูวทิศ เส้นทางสู่อาชีพนักเขียนอิสระ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ศุภมณฑา สุภานันท์ พื้นที่ เวลา อัตลักษณ์ และการสร้างความหมายทางสังคม นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ศุภมณฑา สุภานันท์ ความสามารถทางการสื่อสารของพ่อแม่เลี้ยงลูกคนเดียว นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ อิทธิพลของนิตยสารต่อผู้อ่านในยุคสังคมบริโภคนิยม นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]